Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้งหมด

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และ กอ.รมน จว.ลำพูน ออกตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบปราบปรามและดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าซาง จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง พบแรงงานไทย จำนวน 22 คน บุคคลบนพื้นที่สูง จำนวน 1 คน และพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 30 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

TOP