Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้งหมด

       วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กอ.รมน จว.ลำพูน ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนและอำเภอป่าซาง จำนวน 4 แห่ง ผลการตรวจสอบ นายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง พบแรงงานไทย รวมจำนวน 29 คน พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมารวมจำนวน 47 คน และแรงงานสัญชาติจีน รวมจำนวน 3 คน โดยแรงงานต่างด้าวและแรงงานสัญชาติอื่นๆทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

TOP