Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมบูรณะศาลหลักเมืองลี้

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมบูรณะศาลหลักเมืองลี้ ทั้งหมด

           วันที่ 22 เมษายน 2565 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน และภาคีเครือข่ายภาครับและเอกชนร่วมกิจกรรมบูรณะศาลหลักเมืองลี้ โดยซ่อมแซมฝ้าเพดาน เปลี่ยนบานประตูศาลหลักเมืองลี้ ทาสี ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำพูน ปี 2565 ณ ศาลหลักเมืองลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน

TOP