Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกตรวจแรงงานต่างด้าง นายจ้าง/สถานประกอบการ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกตรวจแรงงานต่างด้าง นายจ้าง/สถานประกอบการ ทั้งหมด

              วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กอ.รมน จังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2626/2564 เรื่องคณะทำงานตรวจสอบ การทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฏหมาย และเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 3 แห่ง ผลการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง พบแรงงานไทย รวมจำนวน 15 คน และพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวมจำนวน 18 คน โดยแรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่อย่างใด

TOP