Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดโครงการและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดโครงการและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปี 2565 ทั้งหมด

  วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน และ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เปิดโครงการและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำปี 2565 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการตัดเย็บผ้าห่มนวมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2564 ณ หน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ม.5 (บ้านป่าขาม) ตำบลเหมืองง่า อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน

TOP