Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน “เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)”

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูนและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน “เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)” ทั้งหมด

               วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 4A อาคารศูนย์ราชการกระทรวงจังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

TOP