Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งหมด

                   วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา” โดยการรวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “1,300 ปี 1,300 ฝาย” ของจังหวัดลำพูน กิจกรรมประกอบด้วยการสร้างฝาย และการบวชป่า ณ บริเวณ ดอยชะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
                   สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน จัดขึ้นเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวแรงงานทุกภาคส่วนที่มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมกันฟื้นฟู ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมและการทำประโยชน์เพื่อชุมชน มีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 2 วัน คือ วันที่ 28 เมษายน 2564 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดลำพูน พนักงาน ลูกจ้างสถานประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

TOP