Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งหมด

                 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสถานการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 ณ เดอะแกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

TOP