Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนและติดตามการดำเนินการโครงการจ้างงานฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนและติดตามการดำเนินการโครงการจ้างงานฯ ทั้งหมด

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนและติดตามการดำเนินการโครงการจ้างงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่โดยภาครัฐเอกชน (Co-Payment) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท นาช ปีจูซ์ จำกัด และโรงเรียนอนุบาลคริสเตียน โดยมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพหลัก และกำหนดแผนออกเยี่ยมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนธันวาคม 2563

TOP