Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหลา ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอาทิตยา ต๊ะหลา นักวิชาการแรงงาน
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

TOP