Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานแรงงานจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานแรงงานจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ทั้งหมด

                   วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และบุคลากรในสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่วัดดอยชะม้อและการทำแนวกันไฟป่า ณ วัดดอยชะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

TOP