Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 65 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทั้งหมด

         วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวสุพิชชา สุขารมณ์ นักวิชาการแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ แปลงเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของ นายเฉลิมชัย บุญรักษา เลขที่ 129 หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

TOP