Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมด

       วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 และช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

TOP