Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

(เช้า) นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ววันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ฯ

(บ่าย) แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

TOP