Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั้งหมด

                   วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 และช่วงบ่ายแรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติการขจัดความยากจน ศจพ.จ.สระแก้ว ณ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยได้แจกถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 3 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

TOP