Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดฯ และโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดฯ และโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 (เช้า)
      นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวอติตา อั้นซ้าย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 (บ่าย)
        นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวอติตา อั้นซ้าย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

TOP