Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมชี้แจงภารกิจฯ และการช่วยเหลือลูกจ้าง

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมชี้แจงภารกิจฯ และการช่วยเหลือลูกจ้าง ทั้งหมด

      วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมชี้แจงภารกิจฯ และการช่วยเหลือลูกจ้าง ณ บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว 816/2 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

TOP