Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ทั้งหมด

            วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 10 ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น

TOP