Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมติดตามและเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมติดตามและเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2565 ทั้งหมด

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวกชามาส ยั่งยืน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นายอิทธิพล ทาแจ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางวนิดา รุ่งโรจน์ พนักงานธุรการ ส4 และนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ติดตามและเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

TOP