Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยในโครงการ ปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยในโครงการ ปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทั้งหมด

                  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวอุทุมพร อิสโร นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการปกป้องและเชิดชูพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ วัดบ้านตุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

TOP