Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 65

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 65 ทั้งหมด

           วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

TOP