Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการที่อาจเกิดจากการกระทำละเมิดแรงงานต่างด้าว

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการที่อาจเกิดจากการกระทำละเมิดแรงงานต่างด้าว ทั้งหมด

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม ฯ เข้าร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการที่อาจเกิดจากการกระทำละเมิดแรงงานต่างด้าว ในระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการที่อาจเกิดจากการกระทำละเมิดแรงงานต่างด้าว ณ โรงแรงดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

TOP