Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ชุมชนฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ชุมชนฯ ทั้งหมด

             วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก แรงงานไทย

TOP