Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพ ทั้งหมด

               วันศุกร์ที่ 8 กรฎาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพเพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2

TOP