Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุขั้นต้นฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุขั้นต้นฯ ทั้งหมด

      วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุขั้นต้น จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

TOP