Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้าประเวณีและสมัชชาสวัสดิการสังคม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้าประเวณีและสมัชชาสวัสดิการสังคม ทั้งหมด

       วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการค้าประเวณีและสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

TOP