Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการวันนัดพบแรงงานย่อย ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสมบูรณ์โชค

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการวันนัดพบแรงงานย่อย ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสมบูรณ์โชค ทั้งหมด

            วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการวันนัดพบแรงงานย่อย ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดสมบูรณ์โชค (ตลาดเมืองแก้ว) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

TOP