Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ทั้งหมด

         วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน นางสาวอุทุมพร อิสโร นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวชนากานต์ วนาพรไพพฤกษ์ นักวิชาการแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว
เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ณ วัดโคกมัน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

TOP