Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว ทั้งหมด

                 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว และนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลเจ้าแม่วังใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

TOP