Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งหมด

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ
นายขจรศักดิ์ เสาวรส เจ้าหน้าที่วิเคราะและประมวลผลข้อมูล สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการอบรมในโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยมีหัวหัวข้อการบรรยาย เรื่อง Digital Court 2020 และ กฎหมายใหม่กับกระบวนการยุติธรรม

TOP