Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564 ทั้งหมด

              วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ณ วัดสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

TOP