Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ทั้งหมด

                 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

TOP