Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ทั้งหมด

        วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาววรรณวิสา ล้อมเวียง นักวิชาการแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน หมู่ที่ 10 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

TOP