Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววริศนันท์ แหงหาญ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววริศนันท์ แหงหาญ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ทั้งหมด

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววริศนันท์ แหงหาญ นักวิชาการแรงงาน
เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสู่การเป็น Provincial Big Data
ณ โรงแรมเอสรัดดา กรุงเทพฯ โดยมี นายสุรพล พลอยสุข รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

TOP