Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ (กบอ.)

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ (กบอ.) ทั้งหมด

        วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอจอมทอง (กบอ.) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้านอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำวาระแจ้งประชาสัมพันธ์ 5 เรื่อง ได้แก่
1. ฝากประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงาน 2565 Chiang Mai JOB FAIR 2022 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
3. ปลดล๊อค พ.ร.บ. ประกันสังคม 3 ขอ (ขอเลือก ขอคืน ขอกู้) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
4. การลดเงินสมทบ ของมาตรา 33,39,40 และการขอรับเงินสมทบส่วนที่จ่ายเกินคืน
5. แจ้งการส่งเสริมโครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง เป็นประธาน

TOP