Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ สร้างฝัน เด็กเพชรบุรี สู่เส้นทางอาชีพ shop job fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ สร้างฝัน เด็กเพชรบุรี สู่เส้นทางอาชีพ shop job fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งหมด

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมาย จากนายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรีออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ สร้างฝัน เด็กเพชรบุรี สู่เส้นทางอาชีพ shop job fair ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

TOP