Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน ทั้งหมด

             วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายนิธิศ ติแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ออกตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชนในพื้นที่ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019

TOP