Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ครั้งที่ 10/2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ครั้งที่ 10/2563 ทั้งหมด

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายขจร วงค์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ครั้งที่ 10/2563 ณ หอประชุมอำเภอวังชิ้น โดยมีนายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

TOP