Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังชิ้น ครั้งที่ 3/2564

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯเข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังชิ้น ครั้งที่ 3/2564 ทั้งหมด

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางอัญชลี ปะดุภา แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายนายนิธิศ ติแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังชิ้น ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี    นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานการประชุมดังกล่าวฯ

TOP