Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการด้านแรงงานมากที่สุด ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

TOP