Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด

ภาพกิจกรรม โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ทั้งหมด

             วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า) นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวบัณฑิตา โยธานันท์ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ วัดป่าระกำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

             วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 (ช่วงบ่าย) นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว นางสาวบุษยมาศ กองม่วง นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวบัณฑิตา โยธานันท์ นักวิชาการแรงงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านป่าระกำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว

TOP