Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งหมด

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างความแข็งแรงและยั่งยืนให้กับชุมชน หลักสูตรฝึกการยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย และขนมไทย ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านในสวน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จัดทำโครงการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี กระทรวงแรงงาน

TOP