Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

17 ตุลาคม 62 แรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการด้านแรงงาน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

ภาพกิจกรรม 17 ตุลาคม 62 แรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการด้านแรงงาน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บ้านดอนเจดีย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทั้งหมด

TOP