Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

25 ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีการการฝึกอาชีพอิสระให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ภาพกิจกรรม 25 ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีการการฝึกอาชีพอิสระให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ทั้งหมด

TOP