Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2556 – 2558)

1. ยุทธศาสตร์คุณภาพการให้บริการ

พัฒนา/ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในการขอรับบริการ 

กิจกรรม :

  (1) การทบทวนงานบริการ

  (2) การปรับ/ทบทวน คำถาม-ถามบ่อย และองค์ความรู้ในระบบ e-Smart Box

  (3) การปรับข้อมูลบนเว็บไซด์ 

  (4) การจัดทำ/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (5) การจัดทำ/ปรับ คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (6) การจัดทำ/ทบทวน ตัวชี้วัดการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

  (7) การย้าย/ปรับปรุงสถานที่ให้บริการ

  (8) การพัฒนาระบบ e-Smart Box เพื่อให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

2. ยุทธศาสตร์การขยาย/เพิ่มศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ส่งเสริม สนับสนุนการขยายเครือข่ายการให้บริการ เพื่อให้สามารถจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาด้านแรงงานได้อย่างแท้จริง 

กิจกรรม :

  (1) ขยายบริการโดยการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานให้ครบทุกจังหวัด

  (2) ขยายบริการโดยการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานให้บริการโดยอาสาสมัครแรงงาน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร

การเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถก้าวหน้าทันสมัยต่อสถานการณ์ และมีบุคลิกภาพที่ดี อันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม :

  (1) การเพิ่มทักษะความรู้ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ปีละ 1 ครั้ง)

  (2) การให้ความรู้เพื่อพัฒนาการให้บริการ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน AEC

  (3) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ เช่น เรื่องเล่าชาวศูนย์, Face Book ชมรมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการใหม่และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเก่า เป็นต้น

4. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการเชิงรุก

ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการเชิงรุกแบบบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของกระทรวงแรงงาน

กิจกรรม :

  (1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (2) ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้สวยงามและเป็นปัจจุบัน

  (3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ (นำร่อง)

  (4) การออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแบบบูรณาการ

การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 

1. การบริหารจัดการส่วนกลาง 

– คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน โดยมีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่

  (1) กำหนดกรอบ แนวทาง และวางแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (2) กำกับ ดูแล ติดตามและพัฒนากระบวนการทำงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

  (3) แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็น

  (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมาย

– คณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่

  (1) ทบทวนและพิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง วางแผน และประสานการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (2) ติดตาม และพัฒนากระบวนงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (3) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานมอบหมาย

2. การบริหารจัดการระดับจังหวัด 

– คณะกรรมการกำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่

  (1) บริหารจัดการ การดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ในระดับจังหวัด

  (2) ทบทวนและพิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง วางแผน และประสานการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (3) ติดตาม และพัฒนาภารกิจการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

  (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ส่วนกลาง) มอบหมาย
TOP