Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 • ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ

 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ ข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
 • พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิด การประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

 • เพื่อนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่
 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง
 • เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว

 

ประเภทการให้บริการ

 • การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 • การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ
 • การให้บริการเบ็ดเสร็จ

 

ช่องทางการให้บริการ

 • รับบริการโดยตรง
 • เว็บไซด์
 • Call Center (ทางโทรศัพท์)
 • อื่นๆ
TOP