Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ภารกิจ และ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

การให้บริการของ ศบช.

  • การให้บริการข้อมุูลข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่องส่ง-ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
TOP