Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ปี 2554 รางวัลชมเชย ด้านการบูรณาการ

pll_content_description

ปี 2554 รางวัลชมเชย ด้านการบูรณาการ 
สำหรับเคาน์เตอร์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน 
ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า

TOP