Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการนัดพบ Co-Payment

ภาพกิจกรรม นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการนัดพบ Co-Payment ทั้งหมด

นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ สายอ่อน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม และออกบูธ ในโครงการนัดพบ Co-Payment โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ korat hall ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

TOP