Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 1/66

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 1/66 ทั้งหมด

              วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักตรวจและประเมินผล โดยศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม นายกฤตภัทร  ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริการ ทุกกรม/สปส. เป็นคณะกรรมการ นางจันทร์เพ็ญ เดชพล ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เป็นเลขานุการฯ ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนกระบวนงานบริการ คำถาม – คำตอบ สำหรับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

TOP